Slovo na Štědrý den

Milí přátelé, sestry a bratři, původně jsme se chystali při dnešním čtení z Písma soustředit na příběhy Ježíšova dětství. Čtvrteční tragické události nás ale přesměrovaly jinak. Zdálo by se nám totiž nedůstojné v tyto dny sdílet výlučně radost z Vánočního času. Letošní svátky budou muset být prostě jiné. Proto slova Písma, která nás provedou dnešní bohoslužbou jsou vybrána z celého Lukášova evangelia. Chceme si tak zpřítomnit dílo záchrany a spásy, které Bůh v Kristu vykonal a v němž se odráží Boží starost o celé stvoření. Dnešní den obzvlášť bojujeme se smíšenými pocity. Pláčeme s plačícími, kteří se vyrovnávají se ztrátou blízkých. Litujeme všeho toho zmaru, bolesti, utrpení. Jsme znepokojeni tím, čeho všeho je člověk schopen. Rozčarováni, že se něco takového mohlo stát právě v našem městě. Zpytujeme svědomí, co jsme přehlédli, na co jsme neměli síly, do čeho se nám nechtělo, před čím se bázlivě stahujeme. Pláčeme a modlíme se s plačícími. Dnes nás ještě večer čeká radování se s radujícími, hlavně tam kde jsou děti. I toho je třeba. Ale snad letos s novou zkušeností, která nám napovídá, jak se asi žije lidem ve válečných konfliktech, v blízkosti násilí a destrukce. A že i tam je třeba vedle sdílení pláče a strázně, potřeba těšení a dětského úsměvu. Je jich tolik potřeba. Útěchy a potěchy, které jsou poslíčky a semínky naděje. Znameními víry, která sice může skomírat, ale přece přese všechno trvá. Snad to je ta opěvovaná pevnost víry z Hutkovy písně. Tedy to, že se víra sice může tváří tvář zlému tenčit a napínat až k prasknutí, že ale přesto vydrží a vytrvá. Víra se totiž posiluje a napájí z nevyčerpatelného a nakonec vítězícího Zdroje.
Tak pláčeme s plačícími a radujeme se s radujícími a prosíme za střízlivost, ve které dokážeme posoudit a uposlechnout k čemu nás v našich životech Pane voláš a uschopňuješ. Amen

Liturgie bohoslužeb 24. prosince 2023 Na Topolce

Introitus: Izajáš 42,5–8

Toto praví Bůh Hospodin, který stvořil nebesa a roztáhl je, zemi překlenul i s tím, co na ní vzchází, jenž dává dech lidu na ní a ducha těm, kdo po ní chodí:
„Já, Hospodin, jsem tě povolal ve spravedlnosti a uchopil tě za ruku; budu tě opatrovat, dám tě za smlouvu lidu a za světlo pronárodům,
abys otvíral slepé oči, abys vyváděl vězně ze žaláře, z věznic ty, kdo sedí v temnotě.
Já jsem Hospodin. To je mé jméno. Svou slávu nikomu nedám, svou chválu nepostoupím modlám.

Přivítání: Čtvrtá neděle adventní (Štědrý den),
dnes nás bohoslužbou provede čtení z Lukášova evangelia

  1. Píseň: Čtyři adventní svíce | všechny sloky

Vstupní modlitba:

Náš Bože, v tuto chvíli se snažíme planout ti vstříc svým světlem, jak jsme právě zpívali. Vyznáváme ale, že nám možná dnes moc dobře nejde. Naše pocity jsou smíšené asi více než obvykle. Přesto chceme svou modlitbu začínat vzdáním díků. Děkujeme za tento den, za možnost být účastni oslavy Tebe. Děkujeme za Krista Ježíše ve kterém se sdílíš s naším světem. Děkujeme za vanutí tvého svatého Ducha, za to že člověku nejsi vzdálen.
Prosíme abys přinášel potěchu a posilu pro všechny zarmoucené a ztrápené. Aby ses skutečně stával světlem všem na kteří tápou v temnotě. Přijď Pane a nech na nás dopadnout své léčivé a hojivé záření.

Amen

Čtení
Lk 2,1–7 Narození Ježíšovo
Lk 2,8–20 Pastýři
Lk 2,41–52 Dvanáctiletý v chrámě

slovo (viz výše)

  1. píseň: 143 Studně nepřevážená | Evangelický zpěvník 367

Lk 3 21–22 Křest a Lk 4,1–13 Pokušení na poušti
Lk 6,20–26 Blahoslavenství a běda
Lk 6,27–36 O lásce k nepřátelům

  1. píseň: 44 Jako zrnko hořčičné | Svítá 199

Lk 9,28–36 Proměnění na hoře
Lk 10,25–37 O milosrdném Samařanovi
Lk 18,31–34 Poslední předpověď utrpení

  1. píseň: 129 Předivný zrodil se | Bratrské písně

Lk 19,28–44 Vjezd do Jeruzaléma
Lk 22,7–23 Příprava velikonoční večeře + Ustanovení večeře Páně + Označení zrádce

  1. píseň: 54 Jezu Kriste štědrý kněže sloky 1–6 | Evangelický zpěvník 308

Lk 23,26–43 Ukřižování
Lk 24,1–12 Prázdný hrob
Lk 24,36–53 Zjevení v Jeruzalémě + Nanebevstoupení

  1. píseň: 79 Marie má dítě | Svítá 181

24/12 2023 – jk –