Světový svaz baptistů vyhlašuje podporu ženám a odsuzuje nábožensky motivované násilí

Rezoluce o uznání a potvrzení povolání žen v církvi

Rezoluce o uznání a potvrzení povolání žen v církvi je výsledkem třídenní mezinárodní konference baptistů o teologickém vzdělávání s tématem „SPOLEČNĚ: nový pohled a nové porozumění církevním dějinám, které nejsou pouze dějinami mužů, nýbrž i žen.“ Konference se konala v Nassau těsně před výročním sjezdem Světového svazu baptistů.

Poslední rezoluci potvrzující přínos žen v církvi přijal Světový svaz baptistů rovněž v Nassau v roce 1988. Na letošním koncilu zazněla připomínka tehdejší rezoluce vyzývající baptisty, aby „vyjadřovali vděčnost za mnohá obdarování a za citlivý přístup, který ženy ve službě Ježíši Kristu a v práci celosvětové baptistické rodině přinášejí“ a aby „ve svých národních jednotách věnovali biblicky opodstatněnou a pečlivou pozornost tomu, aby se ženám v jejich obdarování dostalo uplatnění.

Nová rezoluce vyzývá baptisty k „pokání z praktik a zvyklostí“, které „ženám dosud bránily být plnohodnotnými údy těla Kristova, v tom, aby vzkvétaly jako lidské bytosti stvořené k obrazu Božímu“. Volá je k otevřenosti vůči působení Ducha svatého, jenž povede ke změně a umožní baptistům stvrdit „Bohem dané povolání žen pro službu v církvi“.

Jednotlivé členské jednoty Světového svazu baptistů by si též, jak rezoluce konstatovala, měly „osvojit používání rovnocenného jazyka pro muže i ženy v bohoslužebných shromážděních, v komunikaci i publikacích, včetně překladů Bible“ a „cíleně pracovat na vytváření rovného prostoru pro ženy ve všech vedoucích rolích v církvi, v baptistických jednotách i ve Světovém svazu baptistů“. Druhá rezoluce vyšla pod názvem

Rezoluce o nynějších projevech náboženské nesnášenlivosti a nábožensky motivovaného násilí.

Shromáždění vyjádřilo „hluboké politování nad novými případy náboženské nesnášenlivosti a nábožensky motivovaného násilí“, k nimž došlo v uplynulém roce, a uvedlo reprezentativní příklady loňských útoků na synagógy, mešity i kostely.

Rezoluce odsuzuje vzestup antisemitismu, islamofobie i pronásledování křesťanů. Uvádí též aktuální zprávu z britského Ministerstva zahraničních věcí, podle níž je 245 miliónů křesťanů v nebezpečí velmi zlého pronásledování.

Dále rezoluce připomíná, že rok 2019 je rokem 85. výročí historické rezoluce přijaté na pátém Světovém kongresu baptistů v německém Berlíně v roce 1934. Baptisté tehdy – navzdory vzestupu fašismu a skutečnosti, že se kongres musel konat v sále vyzdobeném obrovskými svastikami – odvážně hlasovali proti „antisemitismu a jiným formám náboženských a rasových předsudků“.

Dávnější dějiny baptistů připomněla též zmínka o tom, že již v roce 1612 raný baptista Thomas Helwys požadoval, aby židé, křesťané i muslimové směli svobodně uctívat Boha a žít společně v míru.

„Solidárně a se sympatiemi se stavíme po bok všem lidem trpícím násilí, bezpráví a újmu, ať jde o náboženství, rasu, pohlaví, kulturu či národnost,“ konstatovala rezoluce a vyzvala baptisty, aby žili s každým v pokoji a aby tak „znovu potvrdili, že předsudky, nenávist a násilí ničí úctu, lásku a víru“.

Taková činnost podle závěru rezoluce slouží jako „prorocká odpověď Boží lásky, která se staví proti všem projevům terorismu, násilí a náboženské nesnášenlivosti“.

Tony Cartledge (přeložila Ivana Kultová),

vyšlo 16.7.2019 na blogu Nurturing Faith.