Liturgie

Sborová liturgie

 V historii našeho sboru jsme dospěli k takové podobě liturgie, která vyjadřuje baptistická teologická východiska sboru a zároveň odráží naší ekumenickou otevřenost. Liturgie sboru není jednou provždy hotová a definitivní. Sbor trvale usiluje o srozumitelný, nosný a nevyprázdněný bohoslužebný život. Následující poznámky jsou pokusem o stručné naznačení současné podoby našich nedělních bohoslužeb.

 

Aktuální sborový bohoslužebný pořad pro bohoslužby bez slavení památky večeře Páně:

 

Preludium

Krátké instrumentální preludium. Zahajuje bohoslužby a slouží jako příležitost k tichému soustředění a modlitbě.

Introit

Krátký biblický text. Nejčastěji část žalmu. Odkazuje obvykle k probíhající části církevního roku, případně koresponduje tematicky s textem kázání. Při introitu shromáždění povstává.

Přivítání

Pozdrav, kterým kazatel zdraví shromáždění.

Píseň

Vstupní píseň. Obvykle adorační.

Modlitba

První modlitba vzývá a oslavuje Boha. Její součástí bývá prosba o dar Ducha. Při modlitbě shromáždění povstává a v jejím závěru se připojuje společným hlasitým „Amen“.

První čtení Písma

První čtení Písma uvádí kázání do širší biblické souvislosti. Čteme souvislejší oddíly. Pokud je text kázání z NZ, volíme obvykle první čtení ze SZ a naopak. Při čtení z Písma shromáždění stojí.

Píseň

Navazuje na obsah čtení.

Sborová ohlášení

Ohlášení jsou pevnou součástí bohoslužeb. V této části je příležitost k připomenutí programu, ale také k různým kratším zprávám, pozdravům a informacím o nemocných a odloučených členech sboru. Ohlášení mají být také inspirací pro přímluvné modlitby.

Slovo k dětem

Oslovení nejmenších účastníků bohoslužby před jejich odchodem k vyučování nedělní školky. Může, ale nemusí se vztahovat k obsahu kázání.

Dobrovolná sbírka a píseň

Také sbírka je pevnou součástí bohoslužebného dění sboru. Sbírku doprovází nejčastěji děkovná píseň. Ošatka se sbírkou zůstává na viditelném místě, jako obět víry shromážděné církve.

Druhé čtení Písma

Druhé čtení Písma je základem kázání. Čtený biblický text nemá sloužit pouze jako odrazový můstek nevázané kazatelské imaginace. Kázání text služebně interpretuje a zvěstuje. Při čtení Písma shromáždění povstává.

Kázání

Zvěstování evangelia, vyhlašování Kristovy vlády, svědectví víry k víře. „Víra je tedy ze zvěstování a zvěstování z pověření Kristova.“ Římanům 10,17

Píseň

Vyznání víry. Písni může předcházet prostor pro tichou modlitbu.

Modlitební chvíle

Modlitební chvíle je příležitostí k hlasité modlitbě shromáždění. Reakce na slyšené Slovo a přímluvné modlitby. K jednotlivým modlitbám se shromáždění připojuje hlasitým „Amen“. Modlitební chvíle bývá ukončena společnou modlitbou Páně. Při modlitební chvíli shromáždění povstává.

Apoštolské poslání

Jedná se o kratší biblický text, obvykle z epištol. Poslání naznačuje, že bohoslužebné dění ústí do každodenního života služebné víry. Při poslání shromáždění stojí.

Požehnání

Na slova poslání navazuje požehnání. Kazatel vyprošuje Boží požehnání pro shromáždění. Při požehnání shromáždění stojí.

Závěrečná píseň