Křesťanská Akademie Mladých

Křesťanská Akademie Mladých

V září začala Česká televize s vysíláním nového křesťanského magazínu pro mládež. Jmenuje se Exit 316 (odvozeno od biblického verše Jan 3,16) a jeho hlavním iniciátorem je KAM – Křesťanská akademie mladých. Exit 316 se setkal s poměrně přejným ohlasem v církevním i sekulárním tisku. Právě vysíláním tohoto pořadu se KAM výraznějším způsobem dostává do povědomí českých křesťanů. Přesto se ale nejedná o žádnou žhavou novinku. Odkud se tedy KAM vzala?

Organizace oficiálně působí v České republice už od roku 1997. Zakládající postavou je americký misionář Dave Patty. Tento mladý muž se v roce 1993 přistěhoval do České republiky s cílem rozvíjet práci s místní mládeží. Nejdříve navázal kontakty se sborem CB v Havířově a postupně rozšiřoval svou práci také na mládeže z jiných (evangelikálních) denominací. Okruh přímých spolupracovníků se dále rozrůstal. V současnosti už KAM spolupracuje také s ČCE, podílí se na přípravě mnoha mládežnických akcí, pořádá vlastní semináře a tábory. KAM také vlastní a provozuje horský hotel v Malenovicích který tvoří zázemí pro velkou část nabízených programů.Podle oficiálních prohlášení je hlavním cílem těchto aktivit šíření znalosti Bible mezi mladými lidmi, rozvoj jejich charakteru a naplňování jejich fyzických, osobnostních a duchovních potřeb. / Dave Patty – spoluzakladatel KAM ->

Hlavní pozornost akademie se ovšem zaměřuje zejména na výchovu vedoucích mládeže. Děje se tak prostřednictvím různých výukových programů. Mladí vedoucí jsou motivováni k evangelizaci a „učednictví“. Pod tímto termínem, který je jedním z pilířů organizace, máme rozumět osobní vedení jednoho či více učedníků, kteří mají dále pokračovat v „multiplikaci“. Osoby, které jsou v kolektivu jednotlivých mládeží vytipovány, jako potencionální vůdcové, jsou dále vedeni formou „koučingu“. Základní metody odrážejí trend křesťanského managementu, který si získal velkou oblibu zejména v letničním hnutí. Organizace tak vytváří napříč jednotlivými sbory a denominacemi síť vyškolených vedoucích, kteří učení KAM dále předávají svým učedníkům. Vzhledem k tomu, že KAM je členkou mezinárodní skupiny Josiah Venture jsou také její pracovníci vázáni stanovami této organizace. V těchto stanovách je zakotveno, že veškerá práce a vyučování bude prováděno v souladu s učením Josiah Venture.Josiah Venture (Mimochodem: Dave Patty je presidentem této organizace.) se zaměřuje na multiplikaci, neboli množení učedníků v globálním měřítku. Zásadní roli v tomto procesu hraje hloubka osobní víry, která se zcela konkrétně a vykazatelně projevuje v životní praxi. Zřejmý je vliv probuzenectví a letničního hnutí.
převzato z internetových stránek www.kam.cz

KAM programově usiluje o naddenominační charakter, který by měl umožnit spolupráci napříč spektrem křesťanských církví. Takto deklarovaná ekumenická otevřenost je ve skutečnosti limitována příslušností KAM ke Světovému evangelikálnímu společenství. To se odráží ve specifickém – evangelikálním vyznání víry. Logickým důsledkem je orientace na mládeže převážně menších protestantských církví.

Vztah KAM k jednotlivým místním církvím zůstává samostatnou otázkou. Představitelé organizace vyjadřují svůj zájem o „nestrannost“. To ovšem nic nemění na skutečnosti, že teologické důrazy KAM mohou vykazovat určité napětí s tou kterou duchovní tradicí. Hierarchická struktura organizace nemusí být pro každého právě uklidňující. Dá se předpokládat, že v návaznosti na vysílání pořadu Exit 316 bude postavení KAM na české křesťanské scéně posilovat.

Jaké závěry máme z těchto skutečností vyvodit? Jsou na místě obavy ze sílícího vlivu KAM na místní mládež? Je jistě hodné respektu, jestliže někdo věnuje práci s mládeží mnoho úsilí a také svého volného času. Úspěch KAM signalizuje mezeru ve službě místních církví mladým lidem. Jako problematický se mi ovšem jeví patrný nezájem o denominační specifika, paracírkevní charakter organizace a v neposlední řadě zejména obraz života víry, který je v aktivitách této organizace patrný.

Být křesťanem, to se mladým lidem předkládá jako lákavá a moderní varianta existence, přinášející nekomplikované uspokojení a Boží požehnání. Citelná nepřítomnost „kříže“a určitá plochost tohoto obrazu nás může znepokojovat. To ovšem nic nemění na tom, že je toto podání „šito na míru“ své cílové skupině a setkává se s velkým ohlasem. Tento stav potrvá, dokud nebudeme schopni nabídnout srovnatelně lákavou alternativu, která by mladým lidem zprostředkovala základní postoje víry přijatelnějším způsobem.
 

članek do časopisu Protestant, Jáchym Gondáš